Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Vårt samhällsengagemang

Klimatkompensera – vad ska man som företag tänka på?

I takt med isar som smälter, hav som stiger och vintrar som i delar av världen verkar vara ett minne blott, vill allt fler företag klimatkompensera. Men hur går det till och vad ska man tänka på?

Barista gör kaffe till kunder på ett café

I takt med att resultaten av vårt vidlyftiga resursutnyttjande blir allt mer påtagliga, ökar viljan bland såväl privatpersoner som företag att minska sitt ekologiska fotavtryck.

Att klimatkompensera är en möjlighet, där den som medverkar till utsläpp kompenserar för det genom att investera i åtgärder som fångar upp motsvarande mängd koldioxid utanför den egna verksamheten. Klimatkompensation handlar alltså om att klimatnyttan nås utanför företagets egna gränser, och inte om det miljöarbete som görs inom företaget självt.

– Klimatkompensation handlar om att kompensera för de utsläpp man inte lyckas komma ifrån. Det är ett arbete man bedriver parallellt med åtgärder för att minska de egna utsläppen, säger Charlotta Szczepanowski, Generalsekreterare på Vi-skogen, en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att bekämpa fattigdom och klimatförändringar.

Investeringarna inom klimatkompensation kan handla om trädplantering och hållbara jordbruksmetoder som, utöver att binda kol i mark och träd, bidrar till minskad fattigdom och ökad biologisk mångfald.

Andra klimatkompensationsprojekt kan verka för utveckling av förnybar energi, som solenergi.

De projekt som idag erbjuds verkar ofta för hållbarhet på flera olika plan: Social, miljömässig och ekonomisk och kopplar ofta också till FN:s 17 globala mål. Ett trädplanteringsprojekt kan exempelvis verka både för att binda kol och minska erosionsrisken, samtidigt som det ökar den biologiska mångfalden och bidrar till den lokala ekonomin och skapar nya jobb. Vi-skogen lägger exempelvis lika stort fokus på miljö som minskad fattigdom i sina projekt.

– Det handlar om att bidra till att hjälpa bönder att lyfta sig ur fattigdom, få större skördar, och skapa större motståndskraft och anpassning till klimatförändringar, säger Charlotta Szczepanowski.

Klimatkompensationsbranschen är långt ifrån fri från kritik och har bland annat beskrivits som ett sätt för rika länder och företag att köpa sig fria från dåligt samvete, samt att insynen är för dålig för att klargöra att verkliga resultat faktiskt uppnås och att inte pengarna försvinner till mellanhänder. Därtill har det förekommit exempel på förödande sidoeffekter, som att människor drivits på flykt för att ge plats för planteringar.

Chalrotta Szczepanowski tycker att det finns en större medvetenhet bland företag idag om att det inte handlar om att köpa sig fri, utan om allas ansvar för en kritisk global situation. Sen behöver man säkerställa att den aktör man anlitar är seriös och levererar.

Swedbank klimatkompenserade 2019 genom Vi-skogen motsvarande det återstående direkta klimatavtrycket från bankens verksamhet.

Tips till företag som vill klimatkompensera*

 • Analysera vad som driver era utsläppoch gör förändringar i verksamheten så att era utsläpp blir så små som det går

 • Klimatkompensera för de utsläpp ni inte kan undvika och välj projekt som passar er profil eller värderingar

 • Välj en investering som håller vad den lovar, där utsläppsminskningen är långsiktig och där resultaten är mätbara och spårbara

 • Välj ett projekt som ger additionalitet, det vill säga som annars inte skulle ha genomförts

 • Säkerställ att projektet inte leder till negativa sidoeffekter, till exempel att människor tvingas lämna sin mark för att ge plats för planteringar

 • Kontrollera om positiva sidoeffekter tas tillvara. Det kan handla om exempelvis högre grad av självförsörjning, mer skyddad natur, gynnande av lokala näringslivet eller ökad tillgång till förnybar energi för låginkomsttagare

 • Kontrollera hur stor del av pengarna som går till själva klimatkompensationsprojektet, och hur mycket som försvinner till mellanhänder

*Källa: Vi skogen och Naturskyddsföreningen

Andra läste också:

 • Därför kan det vara lönsamt för företag att vara hållbara

  Att ha ett syfte utöver att tjäna pengar kan bli en lönsam affär.
  Enligt undersökningar* tenderar sådana bolag att ha både lojalare kunder och högre lönsamhet.

  Tre goda skäl till att hållbara företag gynnas
 • Vill ni göra skillnad för hållbarheten – på riktigt? Börja med er leverantörskedja!

  Att se över företagets leverantörer kan snabbt göra stor positiv påverkan på hållbarheten, men också hjälpa till att minska risker, nå nya affärsmöjligheter och stärka företagets varumärke.

  Leverantörskedjan kan ha positiv påverkan på hållbarheten